Інститут соціально-гуманітарних наук
Вінницький національний технічний університет

Історія

Історія Інституту соціально-гуманітарних наук починається із 2000 р., коли наказом № 202 від 1 грудня був створений у складі Вінницького державного технічного університету Навчально-науковий інститут гуманітарно-педагогічних проблем та виховання (ІнГППВ), який мав на меті поглиблення та розширення науково-методичної роботи, здійснення культурно-просвітницької та виховної діяльності, активізацію наукових досліджень у галузі гуманітарних наук, педагогічних зокрема, впровадження наукових розробок в практику виховної роботи факультетів та університету. Засновником Інституту стала кандидат філософських наук, професор Буяльська Тамара Болеславівна, яка його очолювала до 2015 р.

У 1993 р. з метою узагальнення та поширення набутого досвіду створено науково-методичну Раду ВНТУ з питань гуманізації та гуманітаризації технічної освіти.

Багато років заступником директора ІнГПП з науково-методичної роботи працювала кандидат історичних наук, доцент Зінько Олена Василівна, а заступником директора з виховної роботи з 2001 р. по 2008 р. –   кандидат педагогічних наук, доцент Прищак Микола Дем’янович.

Із 2007-2012 рр. – посаду заступника директора ІнГПП обіймала доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри мовознавства Азарова Лариса Євстахіївна.

Із 2015-2016 рр. – обов’язки директора ІнГПП виконувала кандидат філос. наук, доцент Головашенко Ірина Олегівна.

Із 2016 р, відповідно до рішення Вченої Ради ВНТУ,  інститут отримав назву Інститут соціально-гуманітарних наук (ІнСГН). З січня 2016 р. директором Інституту призначена доктор політичних наук, професор Денисюк Світлана Георгіївна.

Професор Денисюк С. Г. є членом спеціалізованої Вченої ради із захисту дисертацій з політичних наук в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. Є регіональним представником фахового журналу наукових праць «Гілея» з філософських, політичних та історичних наук. Електронна адреса: http://gileya.org/index.php?ng=about. Член редколегії наукових журналів «Парадигма пізнання: гуманітарні питання» (http://naukajournal.org/index.php/ Paradigm/index) і «Innovative Solutions in modern science» (Інноваційні рішення в сучасній науці), м. Дубаї; заступник керівника громадської організації «Асоціація Аналітикум», діяльність якої пов’язана із розвитком політичної культури і свідомості студентів та всіх зацікавлених громадян, допомогою в наукових дослідженнях тощо. Автор понад 150 публікацій наукового і навчально-методичного характеру.

Організаторами різноманітних наукових і навчально-методичних заходів соціально-гуманітарного змісту є члени Науково-методичної Ради Інституту.

Склад Ради ІнСГН (із адресами персональних сторінок):

Денисюк Світлана Георгіївна (http://denysyuk.vk.vntu.edu.ua) – директор ІнСГН, голова науково-методичної Ради, д. політ. наук, професор;

Головашенко Ірина Олегівна (http://golovaschenko.vk.vntu.edu.ua) – заступник директора ІнСГН, к. філос. наук, доцент, директор Вінницького освітнього ґендерного центру при ВНТУ;

Азарова Лариса Євстахіївна (http://lazarova.vk.vntu.edu.ua) – д. філол. наук, професор, зав. кафедри мовознавства;

Банкова Наталія Петрівна – заступник директора Науково-технічної бібліотеки ВНТУ;

Буяльська Тамара Болеславівна (http://buyalska.vk.vntu.edu.ua) – к. філос. н., проф., директор Культурно-мистецького та просвітницького центру;

Євсєєв Леонід Григорович (http://evseev.vk.vntu.edu.ua) – к. пед. н., проф., зав. фізичного виховання;

Зінько Олена Василівна (http://olenazinko.vk.vntu.edu.ua) – к. іст. н., доцент;

Корнієнко Валерій Олександрович (kornienko.vk.vntu.edu.ua) – д. політ. н., проф., зав. кафедри суспільно-політичних наук;

Косарева Лариса Віталіївна – зав. лабораторії соціологічних досліджень;

Мацко Лариса Анатоліївна (http://macko.vk.vntu.edu.ua) – к. філос. н., доц., керівник служби психологічної підтримки;

Медведєва Світлана Олександрівна (http://smedved.vk.vntu.edu.ua) – викладач каф. іноземних мов;

Прадівляний Микола Григорович (prad.vk.vntu.edu.ua) – к. пед. н., доц.,  директор Центру міжнародних зв’язків, директор центру технічного перекладу;

Прищак Микола Демянович (http://pryschak.vk.vntu.edu.ua/navch) – к. пед. н., доц.;

Теклюк Анатолій Іванович (http://teklyuk.vk.vntu.edu.ua) – к. філос. н., доц., заст. директора Головного центру виховної роботи ВНТУ;

Слободянюк Анатолій Володимирович (aslobodyanyuk.vk. vntu.edu.ua) – к. соц. н., доц., науковий керівник лабораторії соціологічних досліджень;

Степанова Ірина Сергіївна (http://istepanova.vk.vntu.edu.ua) – к. філол. н., доц., зав. кафедри іноземних мов;

Хома Олег Ігорович (homa.vk.vntu.edu.ua) – д. філос. н., проф., зав. кафедри філософії та гуманітарних наук.

Головними напрямками діяльності ІнСГН є наукова і навчально-методична робота. Інтеграція природничо-наукового, технічного і гуманітарного знання в системі вузівської освіти відображена не лише у щорічних гуманітарних науково-просвітницьких конференціях ВНТУ, але і на науково-методичних (практичні) конференціях всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Щорічно в університеті в межах науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету проводяться студентські науково-просвітницькі конференції з соціально-гуманітарних проблем, в яких беруть участь всі гуманітарні та суспільно-політичні кафедри ВНТУ. Організовуються «круглі столи», диспути, семінари, в яких беруть участь не лише викладачі, студенти і працівники ВНТУ, але й відомі науковці з різних держав світу.

У 2016 р. відкрито аспірантуру з політології.

Наукові і навчально-методичні праці викладачів і працівників структурних підрозділів ІнСГН оприлюднено на сайті ВНТУ, в Інституційному репозитарії –  http://ir.lib.vntu.edu.ua.