Інститут соціально-гуманітарних наук
Вінницький національний технічний університет

Положення

Положення про навчально-науковий

Інститут соціально-гуманітарних наук (ІнСГН) 

 1. Профільно-об’єднувальний навчально-науковий інститут гуманітарно-педагогічних проблем та виховання (ІнГППВ) створений у складі ВДТУ наказом № 202 від 1 грудня 2000 р., на підставі рішення Вченої Ради ВДТУ від 30.11.2000 р. Відповідно до рішення Вченої Ради ВНТУ, протокол № 10 від 31 березня 2016 р., наказом № 94 від 12.04.2016 р. Інститут перейменовано на Інститут соціально-гуманітарних наук (ІнСГН).
 2. Головною метою діяльності ІнСГН є:
 • поглиблення та розширення наукової і навчально-методичної бази соціально-гуманітарних дисциплін та оптимізація процесу викладання;
 • активізація наукових досліджень в галузі соціально-гуманітарних наук;
 • впровадження наукових розробок в практику навчальної роботи;
 • залучення студентів до науково-просвітницької діяльності вгалузі гуманітарних і соціальних наук.
 1. ІнСГН як структурний підрозділ ВНТУ діє на підставі Закону України «Про вищу освіту», Статуту ВНТУ, у своїй роботі керується цим Положенням, нормативно-правовими документами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, рішеннями Вченої Ради та ректорату ВНТУ, що стосуються сфери його діяльності.
 2. Інститут може мати окремий субрахунок в бухгалтерії університету з власним бланком і власною не гербовою печаткою зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються на Вченій Раді університету у встановленому порядку.

Основні завдання навчально-наукового Інституту соціально-гуманітарних наук 

На Інститут соціально-гуманітарних наук, відповідно до його головної мети, покладаються такі завдання:

 1. Реалізація наукових і освітніх проектів, метою яких є розвиток і вдосконалення системи соціально-гуманітарної освіти в технічних вузах і розробка соціально-гуманітарної складової державних стандартів вищої освіти.
 2. Дослідження культурно-освітніх, філософських, політичних, соціальних проблем та історичних традицій регіону.
 3. Підготовка та проведення експертних висновків, аналітичних оглядів, прогнозів, надання науково-практичних рекомендацій у галузі соціально-гуманітарних проблем.
 4. Сприяння професійному зростанню молодих вчених і викладачів соціально-гуманітарних дисциплін.
 5. Розробка теоретико-методологічних засад формування гуманістичних і соціальних орієнтацій студентської молоді; аналіз існуючих та розробка нових методик і технологій викладання гуманітарних та суспільно-політичних дисциплін.
 6. Активізація та координація дослідницької діяльності кафедр ВНТУ в галузі гуманітарних і соціальних наук з метою впровадження результатів наукової роботи в навчальний процес.
 7. Вивчення та узагальнення досвіду культурно-просвітницької та виховної роботи, накопиченого у ВНТУ, розробка практичних рекомендацій щодо поглиблення процесів гуманізації технічної, економічної і екологічної освіти, підвищення ефективності навчального процесу.
 8. Проведення соціологічних досліджень з метою вивчення актуальних проблем держави, громадян, зокрема, студіюючої молоді.
 9. Організація і проведення наукових, науково-практичних конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів за напрямками діяльності Інституту.
 10. Участь у роботі конгресів, конференцій, симпозіумів з
  соціально-гуманітарної проблематики.
 11. Здійснення видавничої діяльності результатів науково-дослідної роботи в галузі соціально-гуманітарних наук через фахові видання України та зарубіжних країн, Комп’ютерний інформаційно-видавничий центр ВНТУ (КІВЦ ВНТУ).
 12. Здійснення самостійної та спільної з іншими ВНЗ науково-дослідної, організаційно-методичної роботи з соціально-гуманітарних питань.
 13. Координація та кооперація діяльності Інституту зі структурними підрозділами університету, громадськими організаціями, співпраця з бібліотекою університету.
 14. Проведення заходів з метою покращення іміджу ВНТУ, підвищення його престижу і статусу.

 

Структура навчально-наукового

Інституту соціально-гуманітарних наук 

 1. Інститут підпорядкований першому проректору з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення.
 2. Безпосереднє керівництво Інститутом здійснює директор, який
  призначається на посаду ректором університету згідно з чинним
  законодавством, та його заступник з науково-методичної роботи
  в галузі соціальних та гуманітарних наук. Заступник директора призначається ректором ВНТУ за поданням директора Інституту.
 3. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Інституту, обговорення найважливіших напрямків його діяльності, Інституту підпорядковується загально університетська науково-методична Рада (Рада Інституту соціально-гуманітарних наук). За посадою її очолює директор ІнСГН. До складу Ради, крім голови, входять заступник директора Інституту, секретар, завідувачі кафедр гуманітарних, філософських та суспільно-політичних наук, представники кафедр і факультетів, керівники підрозділів і лабораторій напрямок наукової діяльності яких безпосередньо пов’язаний з соціально-гуманітарними дослідженнями. Склад Ради затверджується ректором ВНТУ.
 4. Основними структурними підрозділами Інституту є:
 • Кафедра філософії та гуманітарних наук (подвійного підпорядкування);
 • Кафедра мовознавства (подвійного підпорядкування);
 • Кафедра іноземних мов (подвійного підпорядкування);
 • Кафедра суспільно-політичних наук (подвійного підпорядкування);
 • Кафедра фізичного виховання (подвійного підпорядкування);
 • Науково-освітній гендерний центр;
 • Лабораторія соціологічних досліджень;
 • Служба психологічної підтримки (подвійного підпорядкування).
 1. З метою розв’язання конкретних навчально-наукових проблем Інститут має право створювати робочі групи та творчі колективи з викладачів, співробітників і студентів ВНТУ.
 2. Діяльність Науково-освітнього гендерного центру передбачає співробітництво з провідними українськими, міжнародними та зарубіжними структурами, одним з пріоритетів якого є долучення до міжнародної системи євростудій. 

Припинення діяльності 

Припинення діяльності Інституту може бути здійснено шляхом його реорганізації чи ліквідації.

Реорганізація чи ліквідація Інституту здійснюється за рішенням Вченої Ради ВНТУ та за наказом ректора. 

Внесення змін та доповнень до Положення про навчально-науковий
Інститут соціально-гуманітарних наук
 

Внесення змін та доповнень до Положення про навчально-науковий Інститут соціально-гуманітарних наук проводиться Вченою Радою університету за пропозицією Ради ІнСГН.

 

Положення

про науково-методичну Раду

Інституту соціально-гуманітарних наук ВНТУ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Науково-методична Рада Інституту соціально-гуманітарних наук ВНТУ (надалі науково-методична рада) є постійно діючим дорадчим органом при Першому проректорові, яка:         

 • розробляє стратегію та основні напрямки гуманітарної політики ВНТУ;
 • сприяє виконанню планів соціально-гуманітарної політики;
 • аналізує ефективність конкретних напрямків та навчально-наукових заходів соціально-гуманітарного змісту;
 • забезпечує координацію зусиль творчого потенціалу кафедр, орієнтованих на формування національної інтелігенції.

1.2. Науково-методична Рада створюється наказом ректора для розробки теоретичного обґрунтування навчально-виховних і наукових заходів, подальшого впровадження в навчальний процес принципів і напрямків гуманізації технічної, економічної і екологічної освіти, координації загальноосвітніх заходів, що здійснюються підрозділами ВНТУ, і є науково-методичним центром з аналізу організаційних, соціально-психологічних, політичних проблем в сфері соціально-гуманітарної політики та здійснення взаємозв’язку наукових досліджень в галузі соціально-гуманітарних наук, що проводяться у ВНТУ.

1.3. Науково-методична Рада здійснює свою діяльність відповідно до державної програми «Освіта XXI століття», Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки та Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових документів Міністерства освіти та науки України.

1.4.  Кількісний склад науково-методичної Ради визначається завданнями її діяльності на кожному конкретному етапі. Науково-методична Рада відкрита для залучення нових членів.

Склад Ради затверджується наказом ректора на 3 роки. Очолює Раду голова, який є директором Інституту соціально-гуманітарних наук. Необхідні зміни та доповнення щодо складу Ради вносяться розпорядженням проректора протягом кожного навчального року. 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ 

Основними напрямками роботи науково-методичної Ради є:

2.1.  Розробка концепції гуманізації технічної освіти у ВНТУ.      

2.2. Розробка науково-методичних рекомендацій з проблем навчально-методичної роботи.

2.3. Створення ефективної системи поєднання діяльності кафедр фундаментальних, технічних та соціально-гуманітарних дисциплін у напрямку підвищення рівня загальної культури студентської молоді, створення умов для свідомого формування студентами гуманістичного світогляду.

2.4. Створення атмосфери творчого співробітництва в університеті, виховання студентської молоді на загальнолюдських цінностях культури, збагачення та розвиток національної культури.

2.5. Координація роботи всіх підрозділів ВНТУ у справі гуманізації навчально-виховного процесу.

2.6. Узагальнення та поширення досвіду гуманізації освіти, накопиченого кафедрами, факультетами університету, бібліотекою та іншими підрозділами і навчальними закладами.

2.7. Підготовка та винесення на розгляд Вченої Ради ВНТУ питань та пропозицій щодо поглиблення процесу гуманізації освіти.

2.8. Рада доводить до відома Методичної Ради ВНТУ, Ради з виховної роботи Концепцію та програму подальшої гуманізації навчально-виховного процесу і здійснює загальне керівництво її впровадження у життя.

Науково-методична Рада має право:

 • організовувати конкретні соціолого-психологічні дослідження;
 • затверджувати тематику науково-методичних розробок;
 • формувати робочі групи для впровадження розроблених навчально-виховних програм і методик та аналітичні комісії з вивчення ефективності запропонованих методик та контролю за використанням плану соціально-гуманітарної політики;
 • вносити на засідання Вченої Ради ВНТУ проекти, пропозиції, рекомендації щодо соціально-гуманітарних питань навчального і наукового процесів;
 • проводити науково-практичні конференції, семінари, наради, круглі столи;
 • здійснювати рецензування наукових робіт в галузі соціально-гуманітарних наук. 
 1. ПОРЯДОК РОБОТИ РАДИ 
 • Засідання Ради проводяться 1 раз на місяць згідно з затвердженим Радою планом.
 • Рада здійснює свою діяльність у взаємозв’язку з Методичною Радою ВНТУ, Радою з виховної роботи, методичним кабінетом, деканатами, кафедрами, іншими підрозділам університету.